چشم انداز پارس فن آوران مبتکر

  برترین شرکت ارائه کننده راهکارهای جامع و خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات تا

  سال ۱۴۰۵

   بیانیه ماموریت

  • ما فناوریهای پیشرفته را به منظور افزایش مزیت رقابتی مشتریانمان از طریق ارائه راهکارهای جامع و خدمات مترقی در ایران تامین می کنیم.

   

  • ارزشهای ما مشتری مداری، کار گروهی و شفافیت است.

   

   اعضای تیم پارس فن آوران مبتکر

  توسعه مستمر پارس فناوران مبتکر طی سالهای فعالیت ماحصل همدلی، سخت کوشی و علاقمندی سرمایه انسانی شرکت به توسعه تکنولوژی و بومی سازی آن در کشور بوده است.

  گواهینامه ها